برچسب‌گذاری شده با اربعین


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح جمعه آخر سال زیارت اهل قبور دیدار با شهدا نشر مهرمهدوی #مهرمهدوی اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی سلام برابراهیم دردانشگاه  تهیه کتاب و پخش در مشهد مهر مهدوی چای دادن به کارگران شله زرد برای مراسم احیا طرح جمعه آخر سال کاشت درخت