برچسب‌گذاری شده با اردوی جهادی


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

اردوی جهادی تهیه اقلام نزدیک شدن به امام زمان افطاری ساده نیمه شعبان مهر مهدوی کمک به موسسه امام زمانی مصاف کمک به موسسه مصاف ایرانیان کمک به زندانیان توزیع هدیه در عراق طرح جمعه آخر سال نذورات اربعین