برچسب‌گذاری شده با گنبد کاووس


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

طرح جمعه آخر سال طرح جمعه آخر سال کمک به موسسه مصاف به نیابت از آقا صاحب الزمان(عج) به نیت ابجد مهدی که میشد ۵۹ مهر مهدوی کمک به نیازمندان نذر نگرفتن کرایه تاکسی طرح جمعه آخر سال کمک هزینه ازدواج معرفی مهر مهدوی در جمع دوستان # مهر مهدوی کمک به آزادی زندانیان