برچسب‌گذاری شده با Shia


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

نگهبانی معر مهدوی یکی ز همشهریام کیف پول موکب مع امام منصور کاشت درخت کمک به مردم مظلوم یمن مهر مهدوی مهر مهدوی داروی کمیاب کمک به ایتام مهر مهدوی پخش افطاري به مستمندان