شرایط خدمات


تصویر ویژهتصاویر دیگر در مهر مهدوی

تقدیم نان بربری چله ترک گناه برای خوشحالی امام زمان هدیه به پنج جوان نمازخوان تقدیر از معلم کمک به نیازمند کمک به همنوع #افطاری_ساده کمک به موسسه مصاف صلوات برای ظهور #مهرمهدوی کمک به موسسه مصاف #یک_کار_خوب #یک_حال_خوب