قربانی
قربانی
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه توزیع قربانی بین خانواده های نیازمند هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه توزیع قربانی بین خانواده های نیازمند هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم