اطعام و ارزاق
اطعام و ارزاق
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه تهیه و توزیع اطعام و بسته های ارزاق معیشتی هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه تهیه و توزیع اطعام و بسته های ارزاق معیشتی هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم