درمانی
درمانی
مبالغ اهدایی در این قسمت در راستای حمایت از بیماران نیازمند هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در راستای حمایت از بیماران نیازمند هزینه خواهد شد
هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم