اشتغال زایی
اشتغال زایی
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه اشتغال زایی هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه اشتغال زایی هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم