لوازم تحریر و تحصیلی
لوازم تحریر و تحصیلی
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه امور تحصیلی و توزیع لوازم تحریر بین دانش آموزان نیازمند هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه امور تحصیلی و توزیع لوازم تحریر بین دانش آموزان نیازمند هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم