جهیزیه و ازدواج
جهیزیه و ازدواج
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند و تسهیل گری امر ازدواج هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند و تسهیل گری امر ازدواج هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم