فرهنگی و زیارتی
فرهنگی و زیارتی
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه فرهنگی و زیارتی نیازمندان هزینه خواهد شد

مبالغ واریزی در این قسمت در زمینه های فرهنگی مثل برگزاری جشن های مذهبی و ایستگاه های صلواتی در مناطق محروم یا سایر امور فرهنگی مثل اعزام زائرین به سفر های زیارتی هزینه خواهد شد

همراه می‌شوم