آزادی زندانی غیرعمد
آزادی زندانی غیرعمد
مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد هزینه خواهد شد

مبالغ اهدایی در این قسمت در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد هزینه خواهد شد

هر یک سهم این بخش معادل 5 هزار تومان می باشد

همراه می‌شوم