امور دفتری موسسه
امور دفتری موسسه
مبالغ اهدایی در این قسمت در راستای امور دفتری موسسه هزینه خواهد شد

با پیشرفت و گسترش فعالیت های مهرمهدوی هزینه های مختلفی همچون اجاره دفتر و هزینه های جاری اداره دفتر به موسسه تحمیل شد و ما در مهرمهدوی در تلاشیم این قبیل هزینه ها از محل نذر اختصاصی بابت این موضوع هزینه شود و از محل ورودی های نذورات عام موسسه در این موضوع هزینه ای نکنیم...

این بخش یکی از مهمترین بخش هایی است که شما با مشارکت در آن به گسترش و پویایی سایر بخش ها و این جریان پربرکت کمک خواهید کرد.

اجرکم عندالله

همراه می‌شوم