اعزام زائر به پیاده روی اربعین
اعزام زائر به پیاده روی اربعین
اعزام زائر به پیاده روی اربعین

اعزام زائران به پیاده روی اربعین از میان مددجویان بهزیستی 

با سخاوت شما تکمیل شد