اطعام و ایستگاه صلواتی غدیر403
اطعام و ایستگاه صلواتی غدیر403
مشارکت در اطعام و ایستگاه صلواتی عید غدیر 403

اطعام و ایستگاه صلواتی غدیر403
در صورت تمایل جهت واریز به حساب از طریق شماره شبا نیز میتوانید از طریق شماره شبا زیر اقدام فرمایید:

شماره شبا : IR060700001000128016821001

شماره حساب بانک رسالت: 10.8016821.1
نزد بانک رسالت به نام میعاد مهر مهدوی

تأمین شده
47,361 سهم
میزان نیاز
80,000 سهم
همراه می‌شوم